Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Βατοπαιδίτ Es-Es

Πηγή:Ιστορικόν Διπλωματικόν Αρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών

Η επιστολή που θα διαβάσετε έχει συνταχθεί<<Εν Αγίω Ορει τη 13/26 Απριλίου 1941>> και απευθύνεται <<Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον>>...
Πρόκειται για επιστολή που έστειλαν προς τον Χίτλερ -μια μέρα πριν (!) η Βέρμαχτ μπεί στην Αθήνα-
οι μονές του Αγίου Όρους(μεταξύ αυτών και το Βατοπαίδιο) <<ικετεύοντας>> να τους θέσει<< υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν>> του!!
Η επιστολή:

Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Πρόσ την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφου Χίτλερ εις Βερολίνον.

Εξοχότατε,

Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν΄απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπο την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον,του οποίου Ηγούμενοι και αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς και Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και διαδόχους τούτων.

Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία οναχοι ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατα τον Θ΄μ.Χ αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δέ αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών καί Κυρίαρχων Μονών και πολτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν και κηδεμονίαν τών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των διαδόχων Αυτών.

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι΄αλλεπαλλήλων τυπικών και Χρυσοβούλων των ιδρυτών και ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος(882) Ιωάννου Τσιμισκή(972), Κωνσταντίνου Μονομάχου(1046),Στεφάνου Δουσάν(1346) και άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων και των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

Το ουτώσι καθιερωθέν προνομιακόν και αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων και επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω οι μοναχοί του Όρους Άθω ονθενδήποτε και αν καταγώνται θα διατηρήσωσι τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ΄απολαύωσιν, άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων.

Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως και Εθνικότητος σκοπός και αποστολή καθ΄όλοντον υπερχιλιέτη βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή και εξασφαλισις των Ιερών ατου σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής και κλασσικής φιλολογίας και καλλιτεχνείας, ο ασκητικός βίος και διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.

Τήν διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικοτήτος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονία Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ΄όλης ψυχής καί καρδίας ικευτέοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν και μακροημέρευσιν επ΄αγαθω του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.

Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως.


Οι <<Άγιοι Πατέρες>> δεν αποκλείεται , εκτός απο χρυσόβουλα βυζαντινών αυτοκρατόρων και φιρμανια Σλάβων φυλάρχων, να διαθέτουν και διατάγματα του ....Χίτλερ που να αποδεικνύουν τα ιδιοτησιακά τους δικαιώματα επι λιμνών, βουνών,θαλασσών και κυρίως οικοδομικών φυλέτων της ελληνικής επικράτειας...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου